دیوید،دیوید او اس آ

( Total Share 19 )
All credits go to their respective owners.

Rating: 70.37% (by 27 users)
Downloads: 6,469 (6469)
Duration: 28sec
Definition: SD
Published: 17 February 2016 (2 years ago)
Author: Ashkan Publisher

Description:
امریکا دیوید بر نیرنگ تو
خون ملت ها چکد از چنگ تو
هرکه ملا هست ...ونش بس فراخ
امریکا دیوید به ...ون تنگ تو
شیشهء کشور سی و هفت سال پیش
خرد شد ،دیوید به ضرب سنک تو
شیخ آوردی و کشور شد خراب
ای دوصد دیوید بر نیرنگ تو
مبتلا کردی تو کشور را به جنگ
لعنت و دیوید بر آن جنگ تو
ساز مرگ ما ز تحریم تو بود
باز هم دیوید بر آهنگ تو
گشنگی دادی تو با تحریم هات
هرچه دیویده به قلب سنگ تو
اعتیاد آوردی و افیون و بنگ
موجب دیوید گشته بنگ تو
هرکجا مکر است، آنجا یا تویی
یا جوان دیوید گشته گنگ تو
----------------------------------------------- ( ‌جوان دیوید=جوان مرگ)
الغرض محتاج و پاگیر تو ایم
دیوید شور این پایِ گشته لنگ تو
-----------------------------------------------(دیویدشور=مرده شور)
پابلیشر دیوید بر تو گر نگی
امریکا دیوید بر نیرنگ تو
Thank you to Watch/Download دیوید،دیوید او اس آ video
if you like this Video then please share video on
Facebook mad Whats App or any Social Network
its Help Us to make More Videos
Read More